Main Menu


    PPG inc.

    973-11 Hongo-cho, Kita-ku, Saitama city, Saitama, Japan 331-0802
    TEL +81-48-676-0774


Information site

MHLW

PMDA